Ngô

 1. Mã hàng hóa: ZCE
 2. Bước giá tối thiểu: 0.25 USD/giạ
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 12.5$
 4. Kỳ hạn: Tháng 3, 5, 7, 9, 12

Ngô Mini

 1. Mã hàng hóa: XC
 2. Bước giá tối thiểu: 0.125 USD/giạ
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 1.25$
 4. Kỳ hạn: Tháng 3, 5, 7, 9, 12

Lúa Mì

 1. Mã hàng hóa: ZWA
 2. Bước giá tối thiểu: 0.25 USD/giạ
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 12.5$
 4. Kỳ hạn: Tháng 3, 5, 7, 9, 12.

Đậu Tương

 1. Mã hàng hóa: ZSE
 2. Bước giá tối thiểu: 0.25 USD/giạ
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 12.5$
 4. Kỳ hạn: Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11

Lúa Mì Mini

 1. Mã hàng hóa: ZWA
 2. Bước giá tối thiểu : 0.125 cent/giạ
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 1.25$
 4. Kỳ hạn: Tháng 3, 5, 7, 9, 12

Đậu Tương Mini

 1. Mã hàng hóa: XB
 2. Bước giá tối thiểu: 0.125 USD/giạ
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 1.25$
 4. Kỳ hạn: Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11

Dầu Đậu Tương

 1. Mã hàng hóa: ZLE
 2. Bước giá: 0.01 USD/pound
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 6$
 4. Kỳ hạn: Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12

Khô Đậu Tương

 1. Mã hàng hóa: ZME
 2. Bước giá tối thiểu: 0.1 USD/tấn thiếu
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 10$
 4. Kỳ hạn: Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12

Gạo Thô

 1. Mã hàng hóa: ZRE
 2. Bước giá tối thiểu: 0.005 USD/Tấn
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 10$
 4. Kỳ hạn: Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11

Lúa Mì KanSas

 1. Mã hàng hóa: KWE
 2. Bước giá tối thiểu: 0.25 USD/Tấn
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 12.5$
 4. Kỳ hạn: Tháng 3, 5, 7, 9, 12