Cao Su TSR20

 1. Mã hàng hóa: ZFT
 2. Bước giá tối thiểu: 0.1 JPY/kg
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 5$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Cao Su RSS3

 1. Mã hàng hóa: TRU
 2. Bước giá tối thiểu: 0.1 JPY/kg
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 500Y
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Bông Sợi

 1. Mã hàng hóa: CTE
 2. Bước giá tối thiểu: 0.01 cent/pound
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 5$
 4. Kỳ hạn: Tháng 3, 5, 7, 10, 12

Đường Trắng

 1. Mã hàng hóa: QW
 2. Bước giá tối thiểu: 0.1 USD/tonnes
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 5$
 4. Kỳ hạn: Tháng 3, 5, 8, 10, 12

Đường Thô

 1. Mã hàng hóa: SBE
 2. Bước giá tối thiểu: 0.01 cent/pound
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 11.2$
 4. Kỳ hạn: Tháng 3, 5, 7, 10

Cà Phê Arabica

 1. Mã hàng hóa: KCE
 2. Bước giá tối thiểu: 0.05 cent/pound
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 18.75$
 4. Kỳ hạn: Tháng 3, 5, 7, 9, 12

Cà Phê Robusta

 1. Mã hàng hóa: LRC
 2. Bước giá tối thiểu: 1 USD/Tấn
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 10$
 4. Kỳ hạn: Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11

Ca Cao

 1. Mã hàng hóa: CCE
 2. Bước giá tối thiểu: 1 USD/tấn
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 10$
 4. Kỳ hạn: Tháng 3, 5, 7, 9, 12

Dầu Cọ Thô

 1. Mã hàng hóa: MPO
 2. Bước giá tối thiểu: 1 USD/tấn
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 25$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp