Dầu Thô WTI

 1. Mã hàng hóa: CLE
 2. Bước giá tối thiểu: 0.01 USD/thùng
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 10$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Dầu Thô WTI Mini

 1. Mã hàng hóa: NQM
 2. Bước giá tối thiểu: 0.025 USD/thùng
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 12.5$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Dầu Thô WTI Micro

 1. Mã hàng hóa: MCLE
 2. Bước giá tối thiểu: 0.01 USD/thùng
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 1$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Dầu Thô Brent

 1. Mã hàng hóa: QO
 2. Bước giá tối thiểu: 0.01 USD/thùng
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 10$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Dầu Thô Brent Mini

 1. Mã hàng hóa: BM
 2. Bước giá tối thiểu: 0.01 USD/thùng
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 1$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Dầu Ít Lưu Huỳnh

 1. Mã hàng hóa: QP
 2. Bước giá tối thiểu: 0.25 USD/tấn
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 25$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Khí Tự Nhiên

 1. Mã hàng hóa: NGE
 2. Bước giá tối thiểu: 0.001 USD/mmBtu
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 10$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Khí Tự Nhiên Mini

 1. Mã hàng hóa: NQG
 2. Bước giá tối thiểu: 0.05 USD/mmBtu
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 12.5$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Xăng RBOB

 1. Mã hàng hóa: RBE
 2. Bước giá tối thiểu: 0.0001 USD/gallon
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 4.2$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp