Bạch Kim

 1. Mã hàng hóa: PLE
 2. Bước giá tối thiểu: 0.1 USD/troy ounce
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 5$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Bạc

 1. Mã hàng hóa: SIE
 2. Bước giá tối thiểu: 0.005 USD/troy ounce
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 25$
 4. Kỳ hạn: Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12.

Bạc Mini

 1. Mã hàng hóa: MQI
 2. Bước giá tối thiểu: 0.0125 USD/troy ounce
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 31.25$
 4. Kỳ hạn: Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 12

Bạc Micro

 1. Mã hàng hóa: SIL
 2. Bước giá tối thiểu: 0.005 USD/troy ounce
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 5$
 4. Kỳ hạn: Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12

Quặng Sắt

 1. Mã hàng hóa: FEF
 2. Bước giá tối thiểu: 0.01 USD/tấn
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 1$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Đồng

 1. Mã hàng hóa: CPE
 2. Bước giá tối thiểu: 0.0005 USD/pound
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 12.5$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Đồng Mini

 1. Mã hàng hóa: MQC
 2. Bước giá tối thiểu: 0.002 USD/pound
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 25$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Đồng Micro

 1. Mã hàng hóa: MHG
 2. Bước giá tối thiểu: 0.0005 USD/pound
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 1.25$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Chì LME

 1. Mã hàng hóa: LEDZ / PBD
 2. Bước giá tối thiểu: 0.5 USD/Tấn
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 12.5$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Kẽm LME

 1. Mã hàng hóa: LZHZ/ZDS
 2. Bước giá tối thiểu: 0.5 USD/Tấn
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 12.5$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Nhôm LME

 1. Mã hàng hóa: CPE
 2. Bước giá tối thiểu: 0.5 USD/Tấn
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 12.5$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Niken LME

 1. Mã hàng hóa: LTIZ/SND
 2. Bước giá tối thiểu: 5 USD/Tấn
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 30$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Thiếc LME

 1. Mã hàng hóa: LTIZ/SND
 2. Bước giá tối thiểu: 5 USD/Tấn
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 25$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp

Đồng LME

 1. Mã hàng hóa: LDKZ/CAD
 2. Bước giá tối thiểu: 0.0005 USD/Tấn
 3. Lời/Lỗ trên 1 bước giá: 12.5$
 4. Kỳ hạn: 12 tháng liên tiếp