Lịch đáo hạn

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Xăng pha chế
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao  dịch cuối cùng
Xăng pha chế 12/2021 RBEZ21 NYMEX 26/11/2021 30/11/2021
Xăng pha chế 11/2021 RBEX21 NYMEX 27/10/2021 29/10/2021
Xăng pha chế 10/2021 RBEV21 NYMEX 28/09/2021 30/09/2021
Dầu ít lưu huỳnh
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu ít lưu huỳnh 12/2021 QPZ21 ICE EU 12/07/2021 12/07/2021
Dầu ít lưu huỳnh 11/2021 QPX21 ICE EU 08/06/2021 08/06/2021
Dầu ít lưu huỳnh 10/2021 QPV21 ICE EU 10/05/2021 10/05/2021
Khí tự nhiên
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Khí tự nhiên 12/2021 NGEZ21 NYMEX 24/11/2021 26/11/2021
Khí tự nhiên 11/2021 NGEX21 NYMEX 25/10/2021 27/10/2021
Khí tự nhiên 10/2021 NGEV21 NYMEX 24/09/2021 28/09/2021
Dầu Brent
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu Brent 12/2021 QOZ21 ICE EU 27/10/2021 27/10/2021
Dầu Brent 11/2021 QOX21 ICE EU 28/09/2021 28/09/2021
Dầu Brent 10/2021 QOV21 ICE EU 27/08/2021 27/08/2021
Dầu Brent 09/2021 QOU21 ICE EU 28/07/2021 28/07/2021
Dầu WTI mini
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu WTI mini 12/2021 NQMZ21 NYMEX 16/11/2021 18/11/2021
Dầu WTI mini 11/2021 NQMX21 NYMEX 15/10/2021 19/10/2021
Dầu WTI mini 10/2021 NQMV21 NYMEX 16/09/2021 20/09/2021
Dầu WTI mini 09/2021 NQMU21 NYMEX 17/08/2021 19/08/2021
Dầu WTI
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu WTI 12/2021 CLEZ21 NYMEX 17/11/2021 19/11/2021
Dầu WTI 11/2021 CLEX21 NYMEX 18/10/2021 20/10/2021
Dầu WTI 10/2021 CLEV21 NYMEX 17/09/2021 21/09/2021
Dầu WTI 09/2021 CLEU21 NYMEX 18/08/2021 20/08/2021
Bông sợi
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bông sợi 12/2021 CTEZ21 ICE US 23/11/2021 08/12/2021
Bông sợi 10/2021 CTEV21 ICE US 24/09/2021 07/10/2021
Cà phê Arabica
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cà phê Arabica 12/2021 KCEZ21 ICE US 19/11/2021 20/12/2021
Cà phê Arabica 09/2021 KCEU21 ICE US 23/08/2021 20/09/2021
Đường
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đường 03/2022 SBEH22 ICE US 03/01/2022 28/02/2022
Đường 12/2021 SBEZ21 ICE US 01/10/2021 30/09/2021
Đường 10/2021 SBEV21 ICE US 30/09/2021 01/10/2021
Cà phê Robusta
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cà phê Robusta 11/2021 LRCX21 ICE EU 26/10/2021 24/11/2021
Cà phê Robusta 09/2021 LRCU21 ICE EU 25/08/2021 24/09/2021
Cao su RSS3
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cao su RSS3 09/2021 TRUU21 OSE 24/09/2021 24/09/2021
Cao su TSR20
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cao su TSR20 09/2021 ZFTU21 SGX 31/08/2021 31/08/2021
Cacao
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ca cao 12/2021 CCEZ21 ICE US 16/11/2021 15/12/2021
Ca cao 09/2021 CCEU21 ICE US 18/08/2021 15/09/2021
Đồng
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đồng 12/2021 CPEZ21 COMEX 30/11/2021 29/12/2021
Đồng 11/2021 CPEX21 COMEX 29/10/2021 26/11/2021
Đồng 10/2021 CPEV21 COMEX 30/09/2021 27/10/2021
Đồng 09/2021 CPEU21 COMEX 31/08/2021 28/09/2021
Quặng sắt
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Quặng sắt 12/2021 FEFZ21 SGX 31/08/2021 31/08/2021
Quặng sắt 11/2021 FEFX21 SGX 30/07/2021 30/07/2021
Quặng sắt 10/2021 FEFV21 SGX 30/06/2021 30/06/2021
Quặng sắt 09/2021 FEFU21 SGX 30/09/2021 30/09/2021
Ngô
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ngô 12/2021 ZCEZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Ngô 09/2021 ZCEU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Bạc
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạc 12/2021 SIEZ21 COMEX 30/11/2021 29/12/2021
Bạc 09/2021 SIEU21 COMEX 31/08/2021 28/09/2021
Ngô mini
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ngô 12/2021 XCZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Ngô 09/2021 XCU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Bạch kim
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạch kim 10/2021 PLEV21 NYMEX 30/09/2021 27/10/2021
Khô đậu tương
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Khô đậu tương 12/2021 ZMEZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Khô đậu tương 10/2021 ZMEV21 CBOT 30/10/2021 14/11/2021
Khô đậu tương 09/2021 ZMEU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Dầu đậu tương
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu đậu tương 12/2021 ZLEZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Dầu đậu tương 10/2021 ZLEX21 CBOT 30/10/2021 14/11/2021
Dầu đậu tương 09/2021 ZLEU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Lúa mì
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Lúa mì 12/2021 ZWAZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Lúa mì 09/2021 ZWAU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Lúa mì mini
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Lúa mì mini 12/2021 XWZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Lúa mì mini 09/2021 XWU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Đậu tương
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đậu tương 01/2022 ZSEF22 CBOT 31/12/2021 14/01/2022
Đậu tương 11/2021 ZSEX21 CBOT 29/10/2021 26/11/2021
Đậu tương 09/2021 ZSEU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Đậu tương mini
Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đậu tương mini 01/2022 XBF22 CBOT 31/12/2021 14/01/2022
Đậu tương mini 11/2021 XBX21 CBOT 29/10/2021 26/11/2021
Đậu tương mini 09/2021 XBU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Print Friendly, PDF & Email